Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Hooglaagbeddenthuis.nl gevestigd te Udenhout verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met “klant” bedoeld: iedere persoon die bij gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
  2. Een overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd.
  3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Goederen gelden als geleverd, zodra de klant deze in ontvangst heeft genomen.
  2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 4. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting.
 5. Betaling
  1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Aanbetalingen zijn hierop een uitzondering, deze dienen binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
  2. Gebruiker heeft het recht om geleverde zaken per deellevering te factureren.
  3. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per maand.
  4. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.
 6. Garantie
  1. Gebruiker verleent op door haar geleverde producten 2 jaar garantie. Gebreken die aantoonbaar op een materiaaldefect en/of een productiefout zijn terug te voeren, worden door gebruiker kosteloos hersteld. Dit met inachtneming van onderstaande voorwaarden.
  2. Gebreken dienen na constatering onmiddelijk bij gebruiker te worden gemeld.
  3. Geen aanspraak op garantie bestaat indien de gebreken aan het bed zijn terug te voeren op onjuist gebruik of het ontbreken van deugdelijk onderhoud. Een aanspraak op garantie vervalt eveneens indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door gebruiker zijn gemachtigd of indien het bed wordt voorzien van onderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan afkomstig van de fabrikant van het bed. Normale slijtage valt eveneens niet onder de garantie.
  4. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.
  5. De garantie is niet overdraagbaar aan derden en geldt slechts voor de persoon waarmee gebruiker de koopovereenkomst is aangegaan.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven eigendom van gebruiker, zolang betaling door klant niet heeft plaatsgevonden.
  2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.
  3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan,over te dragen aan derden.
  4. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Gebruiker is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet, grove schuld of op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid.
  2. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot het maximale bedrag per gebeurtenis waarop zij jegens haar aansprakelijkheidsverzekeraar aanspraak kan maken.
 9. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.